Seksjon 1557 Nondiscrimination Notice

Forbehold
Bli med i Whitman-Walker Health Family Føler du den riktige passformen? Nå er det raskere enn noensinne å bli med! Les mer

Whitman-Walker Health (“WWH”) overholder seksjon 1557 ikke-diskrimineringsvarsel og diskriminerer ikke på grunnlag av rase, farge, religion, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, kjønnsidentitet eller uttrykk, engelskkunnskaper, nasjonal opprinnelse, alder, funksjonshemming, veteranstatus eller annen status beskyttet av loven.
  • WWH tilbyr språkhjelpstjenester for de med begrensede engelskkunnskaper (LEP), inkludert detaljer om hvordan man får tak i slike hjelpemidler og tjenester.
  • WWH tilbyr hensiktsmessige hjelpemidler og tjenester for personer med funksjonshemming, inkludert detaljer om hvordan man kan få slike hjelpemidler og tjenester.
  • WWH har utpekt sin direktør for compliance som compliance-koordinator. Du kan nå Compliance Department per post på 1377 R St. NW, Washington, DC 20009 på telefon på 202.745.7000.
  • WWH har vedtatt klageprosedyrer, inkludert informasjon om hvordan en person kan sende inn en klage. Ta kontakt med WWH-samsvarsavdelingen for en kopi av retningslinjene og prosedyrene for klager.
  • Enkeltpersoner kan legge inn diskrimineringsklager med Kontor for sivile rettigheter.

 

Español (spansk)ATENCIÓN: Si habla español, gir deg en gratis tjeneste for asistencia lingüística. Llame al 1-800-368-1019 (TTY:
1-800-537-7697).

 

አማርኛ (amharisk)ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች ፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል ወደ ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-800-368-1019 (መስማት ለተሳናቸው: 1-800-537-7697).

 

Français (fransk)OBS: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés download. Appelez le 1-800-368-1019
(ATS: 1-800-537-7697).

 

繁體 中文 (kinesisk)注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-368-1019 (TTY1-800-537-7697.

 

Português (portugisisk)ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

русский (russisk)ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-368-1019 (telefon:
1-800-537-7697).

 

Deutsch (tysk)ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-368-1019
(TTY: 1-800-537-7697).

 

Tiếng Việt (Vietnamesisk)CHÚ Ý: Nếu bạn nó Tiệng Việt, cóc các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

العربية (arabisk)ملحوظة: إذا كنت تتحدث العربية، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافار لك بان . اتصل على الرقم 1-800-368-1019 (هاتف الصم والبكم:
1-800-537-7697)

 

हिंदी (hindi)ध्यान द €: य € द आप € हदी बोलते ह € तो आपके िलए मुफ्त म € भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह € 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697). पर
कॉल कर€।

 

한국어 (Korean)주의: 한국어 를 사용 하시는 경우, 한국어 서비스 를 무료 로 이용하실 수있다. 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) på en annen måte.

 

FilippinskPAUNAWA: Kung nagsasalita kan ta tagalog, maaari kang gumamit ng og serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa
1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

Tagalog (Tagalog)1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697): XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX (TTY: XNUMX-XNUMX-XNUMX-XNUMX)

 

bahasa Indonesia (indonesisk)PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-800-368-1019
(TTY: 1-800-537-7697).

 

Urdu (urdu)خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں, تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں. کال 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697).

 

    La oss holde kontakten

    Få de siste Whitman-Walker Health-communitynyhetene levert til innboksen din!